Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim  
Amaç,Kapsam,Tanimlar
Birliklerin kurulusu
Konfederasyonun kurulusu
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili
Hizmetlerimiz
Üyelik Islemleri
Oda Kaydinda Istenen Belgeler
Vergi Kaydinda Istenen Belgeler
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
GÖREV YAPMIS BASKANLAR
Personel
 
 
 
 

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili
 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili

             Sicil teskilati ve personeli

             MADDE 67. — Esnaf ve sanatkârlarin sicillerinin, saglikli ve güvenli bir sekilde Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda tutulmasi ve yayinlanmasini teminen ticaret davalarina bakan asliye hukuk mahkemeleri gözetiminde ve kurulu bulundugu il idari sinirlari içerisinde çalismak üzere birlik bünyesinde ayri bir birim olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlügü kurulur. Sicilin personel ücretleri ve diger giderleri birlik tarafindan karsilanir.

             Sicil islemleri birlik yönetim kurulunun teklif edecegi aday veya adaylar arasindan Bakanlik tarafindan onaylanacak sicil müdürleri tarafindan yürütülür. Sicil müdürlerinin en az ön lisans diplomasina sahip olmalari ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesindeki genel sartlari haiz bulunmalari gereklidir. Gerek görülmesi halinde en az lise mezunu olmak kaydi ile sicil müdürüne yardimci olacak personelin atamasi birlik yönetim kurulunca yapilir ve Bakanliga bilgi verilir. Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden alinmalari atanmalarindaki usule tabidir.

             Bakanlik, sicil müdürlerinin ve diger sicil personelinin islemlerini her zaman denetlemeye ve görevden alinmasini ilgili birlik yönetim kurulundan istemek de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

             Sicil müdürleri, sicil kayitlarini mevzuata ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemekle görevli ve sorumludur. Sicil kayitlari üzerinde suç isledikleri belirlenen sicil teskilati personeli hakkinda bu suçlarindan ve diger mevzuata aykiri islemlerinden dolayi kamu görevlileri hakkindaki cezalar uygulanir. 

             Türk Ticaret Kanununun, ticaret siciline iliskin 26 ila 40 inci maddelerinin bu Kanuna aykiri olmayan hükümleri Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlügü hakkinda da uygulanir.

             Sicile kayit mecburiyeti ve sicil islemleri

             MADDE 68. — Bu Kanun kapsamindaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarinda çalisanlar hariç, çalismaya basladiklari tarihten itibaren durumlarini otuz gün içinde bagli bulunduklari sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülügü yerine getirmedigi tespit edilenler birlik tarafindan ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluslara bildirilir. Ilgili kurum ve kuruluslar, sicil kaydi yapilana kadar bunlarin faaliyetlerini durdurur. 3308 sayili Meslekî Egitim Kanunu kapsamina alinan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayit sirasinda meslek dali ile ilgili ustalik belgesi istenir.

             Esnaf ve sanatkârlarin sicile kayitlarinda, kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden muaf olduklarinin belgelenmesi istenir.

             Esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayitlari sarttir ve sicile her bir meslek için ayri kayit yapilmasi gereklidir. Sicile kaydi yapilan esnaf ve sanatkârlarin ilgili odaya kayit için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafindan elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda gerçeklestirilir. Esnaf ve sanatkârlar kayit beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen degisiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadirlar. 

             Esnaf ve sanatkâr siciline kayitli iken, daha sonraki yillarda yillik alis veya satis tutarlari ya da gayri safi is hasilati, esnaf ve sanatkâr sayilma hadlerini asanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayisiyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yillik alis veya satis tutarlari ya da gayri safi is hasilati, esnaf ve sanatkâr sayilma hadlerinin alti katini asanlarin kayitlari, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarilir.

             Tescili gerektiren olay veya islemlerin tamamen veya kismen sona ermesi veya ortadan kalkmasi halinde sicildeki kayit ilgilinin talebi üzerine kismen veya tamamen silinir.

             Sicil müdürü tarafindan öldügü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârlarin sicil kayitlarinin silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilani dogrudan ve ücretsiz olarak yapilir. Bu durumdaki islemlerden 492 sayili Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez. 

             Sicil islemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafindan elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda gerçeklestirilir. 

             Kayit ve tescil harci

             MADDE 69. — Esnaf ve sanatkârlarin sicile kayit ve tescil harçlarinin tutari 492 sayili Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçlari hükümlerine göre hesap edilecek harcin yarisidir. Alinan bu harcin yarisi ilgili birlige gelir kaydedilir.

             Sicil Gazetesi

             MADDE 70. — Sicile kayit edilen ve ilani gereken hususlar, Bakanligin gözetim ve denetimi altinda Konfederasyon tarafindan Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabani kullanilarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayinlanir.

             Sicil Gazetesinin çikarilmasina iliskin esaslari tespit, yayim islerini sevk ve idare etmek ve Bakanlik ile Konfederasyon arasindaki çalismalari koordine etmek üzere; Bakanlik Müstesarinin baskanliginda, ilgili müstesar yardimcisi, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ve genel müdür yardimcilari ile Konfederasyon genel sekreteri, genel sekreter yardimcisi ve Sicil Gazetesi müdüründen olusan Sicil Gazetesi komitesi kurulur. 

             Sicil Gazetesinde yayinlanacak ilan ücretleri Sicil Gazetesi komitesinin teklifi ve Bakanligin onayi ile yürürlüge girecek bir tarife ile belirlenir. Sicil Gazetesi ilan ücretleri sicil tarafindan elektronik ortamda tahsil edilir ve Sicil Gazetesi hesabina elektronik ortamda aktarilir.

 

BESINCI KISIM

Egitim

             Egitimin kapsami, pratik meslek egitimi ve denetimi

             MADDE 71. — Bu Kanunun meslekî egitime iliskin hükümleri ile 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununun esnaf ve sanatkâr kesimindeki pratik meslek egitimini düzenleyen hükümleri Bakanlik, Millî Egitim Bakanligi ve Konfederasyonun isbirligi ile bütünlük içinde yürütülür. Esnaf ve sanatkârlarin meslekî egitimleri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari ile Millî Egitim Bakanligi Çiraklik ve Yaygin Egitim Genel Müdürlügü tarafindan ortaklasa planlanir, yürütülür, degerlendirilir ve denetlenir.

             Egitimin organizasyonu

             MADDE 72. — Bu Kanunda ve 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununda belirlenen amaçlar dogrultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarinda çalisan çirak ve kalfalarin, pratik meslek egitimini gerçeklestirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin asli görevidir.

             Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarinda çalisan çirak ve kalfalarin, meslekî egitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin bünyesinde birer meslekî egitim danismanligi birimi kurulur.

             Meslek Egitimi Fonu

             MADDE 73. — Esnaf ve sanatkârlarin her türlü meslek egitimi faaliyetini gerçeklestirmek ve desteklemek amaciyla Konfederasyon bünyesinde Meslek Egitimi Fonu kurulur.

             Fonun kaynaklari;

             a) Konfederasyon bütçesine her yil bu amaçla konacak ödenekler,

             b) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin egitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar,

             c) Yapilacak bagislar ve diger gelirlerden,

             Olusur.

             Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf ve sanatkâr kesimine yönelik yapilacak meslekî egitim ile bu egitimin gelistirilmesi ve yayginlastirilmasi amaciyla kullanilir.

             Meslek egitiminin finansmani

             MADDE 74. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari bu Kanunda belirtilen meslek egitimine iliskin görevleri yerine getirmek için, katilma paylarinin hesaplanmasinda kullanilan yöntem esas alinarak, yillik gayri safi gelirlerinin % 5'ini ayirmak suretiyle egitim bütçesi yapmak zorundadirlar.

             Odalar ayirdiklari bu payin beste birini birlige, beste birini varsa federasyona, beste birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Egitimi Fonuna, hesap yilini takip eden mart ayi sonuna kadar öderler. Geri kalan miktari da kendileri meslekî egitim için kullanirlar. Birlik ve federasyonlar ayirdiklari bu payin beste birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Egitimi Fonuna öderler, geri kalan miktari da kendileri meslekî egitim için kullanirlar. Konfederasyon ise ayirdigi payin tamamini Fona aktarir.

ALTINCI KISIM

Yönetmelikler, Geçici ve Son Hükümler

             Yönetmelikler

             MADDE 75. — Bu Kanunun; 

             a) 4 üncü maddesindeki karma odalarda kurulacak meslek komitelerinin kurulusu ile çalisma usul ve esaslari Konfederasyon tarafindan,

             b) 47 nci maddesindeki, Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserinin görevlendirilmesi, görev ve yetkileri ile bunlara ödenecek ücretler Bakanlik tarafindan,

             c) 49 uncu maddesinde belirtilen genel kurullarda oy verme isleminin elektronik ortamda yapilmasi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlik tarafindan,

             d) 60 inci maddesindeki, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinca kullanilacak defter ve makbuzlar ile faaliyet konularina ve mevzuata uygun nitelikte muamelat, muhasebe, personel islemlerinin usul ve esaslari Konfederasyon tarafindan,

             e) 61 inci maddesindeki, kayit ücretleri ve yillik aidatlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin düzenleyecekleri belgeler ve yaptiklari hizmet karsiliginda anilan maddede belirtilen hadler içinde kalmak kaydiyla iller ve meslek gruplarinin özellikleri dikkate alinarak belirlenecek tarifelere göre tahsil edecekleri ücretler Konfederasyon tarafindan, 

             f) 62 nci maddesindeki, fiyat tarifelerinin düzenleme usul ve esaslarinin tayin ve tespiti Konfederasyon tarafindan,

             g) 63 üncü maddesindeki, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun çalisma usul ve esaslari Bakanlik tarafindan,

             h) 67, 68 ve 69 uncu maddelerinde yer alan, sicil islemlerinin nasil yürütülecegi, defter ve kayitlarin ne sekilde tutulacagi, hangi hususlarin tescil ve ilan edilecegi; resen kayit ve terkin islemleri, sicilin denetimi, sicil memurlarina itiraz yollari, sicil personelinin nitelikleri, sorumlulugu Bakanlik tarafindan,

             i) 70 inci maddesindeki, Sicil Gazetesinin çikarilmasi ve idare sekli, giderlerinin karsilanmasi, gelirlerinin tahsili ve sarfi, ilan ve ücret tarifesi, kayitlarinin tutulmasi, muamelat ve muhasebe islemlerinin yürütülmesi usul ve esaslari ile Sicil Gazetesi komitesi üyelerine Sicil Gazetesi gelirlerinden karsilanmak ve net aylik miktari asgari ücret tutarini geçmemek üzere ödenecek huzur haklari Bakanlik tarafindan,

             j) 71, 72 ve 73 üncü maddelerinde yer alan pratik egitimin verilecegi is yerleri ve bunlarin denetimine iliskin hükümlerinin usul ve esaslari ve 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununun uygulanmasinda henüz kapsam içine alinmamis il ve meslek dallarinda yapilacak uygulama ve verilecek belgeler ile Meslek Egitimi Fonunun yönetimi ve fon kaynaklarinin kullanimi Konfederasyon tarafindan,

             Üç ay içerisinde çikarilacak yönetmeliklerle düzenlenir. Konfederasyon tarafindan hazirlanmasi öngörülen yönetmelikler Bakanlik onayi ile yürürlüge konulur. 

             Bu Kanunun 4, 16, 26 ve 34 üncü maddelerinde öngörülen örnek ana sözlesmeler Bakanlikça alti ay içinde hazirlanir.

             Yürürlükten kaldirilan hükümler ile atiflar

             MADDE 76. — 17.7.1964 tarihli ve 507 sayili Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu yürürlükten kaldirilmistir. Diger kanunlarda, 507 sayili Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa yapilmis olan atiflar bu Kanuna yapilmis sayilir.

             GEÇICI MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce kurulmus bulunan oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun tüzel kisilikleri bu Kanunda öngörülen sartlari yerine getirmeleri kaydiyla devam eder.

             GEÇICI MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce olagan ve olaganüstü genel kurullarini yapmis ve yapmamis olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, olagan genel kurul toplantilarini ve seçimlerini 2005 yilinda olmak üzere; odalar ekim ayinda, birlikler ve federasyonlar kasim ayinda, Konfederasyon aralik ayinda, bu Kanuna göre yeniden yaparlar. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin halen görevde olan yetkili kurullari, bu Kanuna göre 2005 yilinda yapilacak olagan genel kurul ve seçimlere kadar olan görev sürelerini mevcut durumlari ile tamamlarlar. Bu Kanunun yürürlüge girmesinden sonra esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yapilacak olaganüstü genel kurullari ve seçimleri bu Kanuna göre yapilir ve yetkili organlar bu Kanuna göre tesekkül ettirilir.

             GEÇICI MADDE 3. — 15.8.2005 tarihine kadar, mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarina kayitli üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen sartlara uygun olarak yönetim kurulu tarafindan güncellestirilir. 

             Sicile kayitli olmayip odaya kayitli üyelerle, odaya kayitli olmayip sicile kayitli olan üyelerin eksik islemleri, sicil tarafindan oda ve sicil numaralari ilgili odayla irtibatli olarak verilerek tamamlanir. Ayrica, odalar; üyelerine iliskin bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncellestirilmesini 15.8.2005 tarihine kadar, tamamlamak zorundadirlar. Üyeler de bu süre içinde eksik bilgilerini odaya ulastirmak mecburiyetindedirler. Bu çalismalar sonucunda vefat ettigi, emekli olarak veya baska bir nedenle meslegini icra etmekten vazgeçtigi tespit edilen üyelerin bilgilerini havi listeler oda yönetim kurulunca sicile bildirilir ve bu kisilerin sicil ve oda kayitlari silinir. Bu sekilde yapilan terkin isleminden harç alinmaz ve Sicil Gazetesinde yayimi ücretsiz olarak yapilir.

             Oda kayitlari bulunup esnaf ve sanatkâr sicil kayitlari olmayan üyelerin üyeliklerinin bu yasaya uygun olarak güncellenmesini temin için üyelik niteliklerini tasimalari kaydiyla ve bir sefere mahsus olmak üzere 15.8.2005 tarihine kadar esnaf ve sanatkâr siciline yapilacak kayitlarinda tescil harci ve herhangi bir masraf alinmaz ve bunlarin Sicil Gazetesinde ilani ücretsiz olarak yapilir.

             Oda üyeligine istinaden Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu üyesi olan, ancak bu Kanunun yürürlüge girmesiyle üyelik sartlarini tasimadiklari için oda üyelikleri sona erenlerin bu kuruma olan üyelikleri, yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydiyla devam eder.

             Güncelleme çalismalari sirasinda Maliye Bakanligi, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluslarinin veri tabanlarindan yararlanilir.

             GEÇICI MADDE 4. — Bu Kanunun 16 nci maddesinin birinci fikrasi, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte faaliyette bulunan Istanbul Bilumum Madeni Esya Sanatkârlari Odalari Birligi için uygulanmaz. Bu Birlikte Istanbul Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlügüne bagli bir sicil müdür yardimcisi görev yapar.

             GEÇICI MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren;

             a) Yillik aidatlarini, 31.12.2003 tarihine kadar ödemeyen oda üyelerinin, bu tarihten önceki dönemlere iliskin yillik aidat borçlari ve gecikme zamlari,

             b) Katilma ve egitim paylarini, 31.12.2003 tarihine kadar ödemeyen oda, birlik ve federasyonlarin, bu tarihten önceki dönemlere ait katilma ve egitim payi borçlari ve gecikme zamlari,

             2004 yilina ait yillik aidat, katilim payi ve egitim paylari asillarinin üç ay içinde ödenmesi kaydiyla terkin olunur.

             31.12.2003 tarihinden önceki dönemlere ait yillik aidat ve gecikme zammi borcu olup oda tarafindan kanuni yollara basvuruldugu halde adresinde bulunamayan ve gayrifaal oldugu anlasilan üyeler oda yönetim kurulunca tespit edilerek sicil ve oda üyelik kayitlarinin silinmesi için sicile bildirilir; bu sekilde yapilan terkin islemlerinin Sicil Gazetesinde yayimi ücretsiz olarak yapilir ve harç alinmaz.

             GEÇICI MADDE 6. — 15.8.2005 tarihine kadar, yapilacak güncelleme çalismalari sonucunda aktif üye sayilari 100'den az olan odalar, Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda Bakanlikça tespit edilir ve bu odalar mahkeme kararina gerek kalmaksizin kendiliginden fesih olmus sayilirlar ve durum Bakanlik tarafindan ilgili birlige bildirilir. Bu odalar hakkinda ilgili birlik tarafindan bu Kanunun 15 inci maddesinin son fikrasindaki fesih ile ilgili hüküm uygulanir.

             GEÇICI MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldirilan 507 sayili Kanuna göre tesis edilmis bulunan ajanliklar kendiliginden lâgvolur ve haklarinda bu Kanunun 15 inci maddesinin son fikrasindaki fesih ile ilgili hüküm uygulanir. Ajanlik üyeleri 15.8.2005 tarihine kadar, sicil tarafindan bu Kanunun 6 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ilgili odalara devir ve kayit edilir. Bu islem için üyelerden herhangi bir ücret alinmaz. Bu ajanliklarin üye kayit defterleri bagli oldugu birlik tarafindan muhafaza edilir.

             GEÇICI MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldirilan 507 sayili Kanuna göre büyüksehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmus olan odalar ile daha sonra büyüksehire dahil edilen ilçelerde kurulmus odalar mevcut üyelerini muhafaza ederler. Ancak, daha sonra yapilacak yeni üyelik kayitlarinda bu odalarin çalisma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre bu odalara veya büyüksehir sinirlari içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafindan kaydedilir.

             GEÇICI MADDE 9. — Sicil Gazetesinin elektronik ortamda yayimlanmaya baslanmasindan önce yayinlanmis nüshalari Bakanlik ve Konfederasyonun gözetim ve isbirliginde elektronik ortama aktarilir.

             GEÇICI MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce genel sekreter, genel sekreter yardimcisi ve sicil memuru olarak atanmis olanlarda bu Kanunda belirtilen nitelikler aranmaz; sicil memurlari sicil müdürü olarak atanmis sayilir.

             GEÇICI MADDE 11 — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler çikarilincaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykiri olmayan hükümlerinin uygulanmasina devam olunur.

             GEÇICI MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte ilçelerde kurulu bulunan ve üye sayilari 100’den asagi olan odalarin, toplam üye sayilari 100’den asagi olmamasi sartiyla 2005 yili Ekim ayinda yapacaklari genel kurullari öncesinde müsterek genel kurullarini yaparak birlesmeleri halinde karma oda olarak devam ederler.

             Yürürlük

             MADDE 77. — Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

             Yürütme

             MADDE 78. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20 Haziran 2005

© MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI - KARAMAN 2007

Ana Sayfa Yukarı
  Hakkımızda Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim